1. ANVÄNDARVILLKOR

1.1. Dessa allmänna villkor från top1 autovaruosad OÜ och andra villkor på webbplatsen top1autovaruosad.ee (nedan gemensamt kallade villkoren) gäller för alla fysiska och juridiska personer (nedan kallade kunden) som beställer, betalar och levererar produkter som köpts via top1autovaruosad.ee e-butik och utgör en integrerad del av försäljningstransaktionen.

1.2. Top1 autovaruosad OÜ har rätt att när som helst ensidigt ändra villkoren genom att publicera dem på webbplatsen top1autovaruosad.ee.

1.3. Kunden är skyldig att göra en beställning som ska innehålla en exakt beskrivning av produkten, produktnumret enligt tillverkarens katalog eller alla fordonsuppgifter som behövs för att hitta produkten (märke, modell, årsmodell, slagvolym, effekt, bränsletyp, fabriksbeteckning från 17 nummer, växellådstyp). Genom att beställa självständigt utan att konsultera top1autovaruosad.ee tar köparen ansvar för att den valda produkten är lämplig för det önskade ändamålet.

1.4 Efter beställning är produkten inte reserverad. Köptransaktionen anses vara avslutad från och med den tidpunkt då det överenskomna förskottsbeloppet har mottagits på Top1autovaruosad OÜ:s löpande konto.

      

2. VILLKOR FÖR ANSPRÅK

2.1 En person som inte bedriver ekonomisk eller yrkesmässig verksamhet (nedan kallad konsumenten) har rätt att, om produkten inte uppfyller avtalsvillkoren (produkten är defekt), lämna in en reklamation till TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ inom 2 (två) månader, räknat från dagen för leverans av produkten. Reklamationen ska lämnas in omedelbart, men senast inom 2 (två) månader från det att produktfelet upptäcktes. Om ett fel upptäcks ska konsumenten vidta rimliga åtgärder för att bevara och skydda produkten, inklusive att inte använda produkten med fel, om användningen av produkten skulle försämra produktens skick ytterligare.

2.2 När det gäller en juridisk person ska den garantitid som tillverkaren fastställt gälla. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ är inte ansvarig för defekter i produkten, om köparen inte har meddelat TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ om defekten omedelbart efter att ha upptäckt felet.

2.3 Kunden kan lämna in reklamationen i fri form till TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ på den adress som anges i köphandlingen eller via e-post till info@top1autovaruosad.ee eller genom att ringa kundtjänst på telefon +372 55520792 måndag till fredag. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ kommer att besvara klagomålet i samma form som klagomålet lämnades in och meddela kunden om det eventuella beslutet om klagomålet inom 14 dagar.

2.4 Som underlag för klagomål och efterföljande lösning bör köparen behålla inköpsdokumentet (faktura, avtal etc.) som bekräftar att produkten köptes i butiken TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ. Utan ett bevis på försäljningsdokument kan TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ vägra att lösa problemet.

2.5. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ är inte ansvarig för att produkten inte överensstämmer med avtalsvillkoren, om köparen kände till eller borde ha känt till att produkten inte överensstämmer med avtalsvillkoren när han eller hon ingick avtalet.

2.6 Om produkten inte uppfyller avtalsvillkoren kan köparen kräva att TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ reparerar eller byter ut produkten om det är möjligt och om det inte leder till oskäliga kostnader eller olägenheter för TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ jämfört med andra rättstillämpande åtgärder, med beaktande av bland annat varukostnaden, betydelsen av att avtalsvillkoren inte uppfylls och möjligheten för köparen att på andra ställen utan olägenheter få en produkt som uppfyller avtalsvillkoren. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ får ersätta produkten med en produkt som motsvarar avtalsvillkoren i stället för att reparera den.

2.7. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ är inte ansvarig för sådana fel som har uppstått.

2.7.1. på grund av köparens felaktiga eller försumliga verksamhet;

2.7.2. på grund av olämplig eller felaktig användning av produkten;

2.7.3. på grund av felaktig lagring av produkten;

2.7.4. på grund av naturligt fysiskt slitage av produkten vid normal användning;

2.7.5. På grund av naturligt fysiskt slitage av produkten under en onaturligt kort användningsperiod, om produkten har använts med en betydligt högre intensitet än vad som rimligen kan förväntas av den normala köparen;

2.7.6 på grund av felaktig installation eller justering av produkten om produkten installerades i en verkstad som inte hade rätt verktyg för att installera produkten, eller om produkten installerades av en person som inte hade tillräckliga kunskaper eller lämpliga kvalifikationer för att installera produkten;

2.7.7. På grund av otillfredsställande underhåll;

2.7.8. på grund av en trafikolycka;

2.7.9. vid träning, motorsporttävlingar, tävlingar, terrängkörning eller andra liknande fall;

2.7.10. vid användning av produkten i en mer krävande miljö än vad som anges av produkttillverkaren (bland annat på grund av överdrivet damm, för hög eller låg temperatur eller fuktighet, otillräckligt eller för mycket smörjmedel);

2.7.11. När produkten är ansluten med icke-certifierad diagnostisk utrustning;

2.7.12. när komponenter eller tillbehör från tredje part används.

2.8. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ förlitar sig på den expertis (diagnostik) som utförs av en auktoriserad representant för tillverkaren vid fastställandet av ansvaret. Om undersökningen visar att bristerna orsakas av ovan nämnda faktorer, men reparation av produkten är möjlig, kan köparen beställa en betald reparation.

2.9 Om TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ inte är ansvarig för att avhjälpa de fel som upptäckts i utrustningen och reparationen av utrustningen är omöjlig, ska köparen betala för undersökningen (diagnostiken). Köparen ska också betala för undersökningen om undersökningen av produkten (diagnostik) inte avslöjar några defekter och utrustningen uppfyller tillverkarens tekniska krav.

2.10. Om köparen inte håller med om TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:s ståndpunkt ska köparen bevisa att

2.11. Det finns ett fall av fel (bristande efterlevnad av avtalsvillkoren);

2.12. felet eller dess orsak har funnits sedan produkten överlämnades;

2.13. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ är ansvarig för det upptäckta felet.

2.14. Om TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ersätter den defekta produkten med en ny produkt kan företaget begära att köparen returnerar den defekta produkten.

2.15. Om det efter expertisen eller på annat sätt visar sig att TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ inte är ansvarig för felet, är TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ inte skyldig att ersätta eller reparera produkten eller ersätta skadorna.

2.16. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:s ansvar är under alla omständigheter begränsat till ersättning för direkta materiella skador, TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ är inte ansvarig för immateriella skador och utebliven vinst. Det ersättningsbelopp som betalas av TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ får i inget fall överstiga det belopp som betalats för produkten.

2.17. Rätten att framställa krav gäller inte för skador som uppstått på fordonet efter det att varorna överlämnats till köparen.

2.18. Vid fel på produkten ska kunden och TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ följa principerna för reklamation, som utgör en integrerad del av försäljningstransaktionen och som kunden kan läsa på TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:s webbplats.

2.19. Om TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ har vägrat att uppfylla kundens begäran eller om kunden inte samtycker till det beslut som TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ har fattat, kan kunden lämna in en ansökan till avdelningen för utomrättslig tvistlösning (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 620 1707,info@tarbijakaitseamet.ee) eller till tingsrätten. Förfarandereglerna finns på www.tarbijakaitseamet.ee.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nu

Liituge, et saada osa allahindlustest ja pakkumistest

Product added to compare.